Kontakt

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy

Leczenie w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie

Zakres świadczonych usług :
całodobowa opieka długoterminowa
Lokalizacja :  II Pawilon, II piętro Liczba łóżek: 25
lekarz nadzorujący :
lek. med. Roman Grabowski
tel.: (+48) 75 6459 643
 Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 649
 Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 649
Sekretariat medyczny  tel.: (+48) 75 6459 683
Informacje / formalności  tel.: (+48) 75 6459 683

Zgodnie, z ustaleniami NFZ do leczenia w Oddziale nie przyjmujemy pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnieniem, w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą na adres Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. J. Korczaka 1a, z dopiskiem: Oddział Opiekuńczo-Leczniczy lub dostarczyć osobiście do p. Agnieszki Trząsalskiej (Pawilon II, Sekretariat Medyczny OOL).

Zasady odpłatności

Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, zaś koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent.

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Oddział opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Oddział ten przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece oraz wymagających nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc trafiać do niego ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału i świadczeń realizowanych odpłatnie udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 tel. 75 645 9683

Cenniki
Hospitalizacja - pobyty
Fizykoterapia

^