Kontakt

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Leczenie zachowawcze schorzeń narządu ruchu w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie

Lokalizacja :  II Pawilon, I piętro Liczba łóżek: 125
Ordynator (Oddział III) :
    lek. med. Mirosław Paździur
tel.: (+48) 75 6459 625  
Ordynator (Oddział V) :
    lek. med. Zofia Kudryńska
tel.: (+48) 75 6459 628
 Gabinet lekarski tel.: (+48) 75 6459 643
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 626
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 626
Sekretariat medyczny (Oddział III) tel.: (+48) 75 6459 629
Sekretariat medyczny (Oddział V) tel.: (+48) 75 6459 644

Korytarz Jadalnia Sala chorych Sala inezyterapii 01 sala kinezyterapii

Przygotowujemy pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Zasady przyjęć

Przyjęcie do oddziałów rehabilitacyjnych odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarzy :

Dane zawarte na skierowaniu muszą być czytelne i wyraźne. Wymagane jest podanie numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Do skierowania należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, potwierdzającą rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach stacjonarnych, np. kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, opisy zdjęć RTG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni specjalistycznej, itp.

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną może zostać dostarczone listownie lub osobiście do sekretariatów medycznych oddziałów rehabilitacyjnych (pawilon II, parter, w godzinach pracy sekretariatów). Złożona dokumentacja medyczna podlega sprawdzeniu pod względem formalnym. W przypadku zauważenia błędów formalnych - np. brak dokumentacji medycznej potwierdzającej wstępne rozpoznanie choroby, skierowanie wystawione przez niewłaściwą jednostkę, niekompletne dane na skierowaniu - pacjent będzie poproszony o ich poprawienie.

Wstępna kwalifikacja do leczenia w Oddziałach Rehabilitacyjnych dokonywana jest przez lekarzy oddziałów, na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjent zobowiązany jest poinformować o tym listownie lub osobiście - wówczas (o ile wyniknie to z kryteriów medycznych) termin przyjęcia zostanie skorygowany lub nastąpi zmiana kategorii medycznej.

O terminie przyjęcia do oddziału rehabilitacyjnego pacjent powiadamiany jest listownie, w sytuacjach szczególnych - telefonicznie.

Ostateczna kwalifikacja przeprowadzana jest przez lekarza oddziału w dniu przyjęcia, po ocenie stanu zdrowia pacjenta. Lekarz decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia chorego do oddziału.

Nie zgłoszenie się w wyznaczonym przez oddział terminie równoznaczne jest z rezygnacją z leczenia.

Przyjęcia do Oddziałów Rehabilitacyjnych w wyznaczonym terminie odbywają się w sekretariatach medycznych (Pawilon II, parter) od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1100 .

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziałów i świadczeń realizowanych odpłatnie udzielają pracownicy sekretariatów medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9644, 629

Cenniki
Hospitalizacja - pobyty
Pokoje ponadstandardowe
Fizykoterapia

^
.php