Kontakt

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Kopię dokumentacji medycznej, w tym przegranie zabiegu operacyjnego, zdj. rtg sporządza się na pisemny wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego w terminie do 7 dni od zgłoszenia - wniosek do pobrania w sekretariacie medycznym właściwego oddziału oraz na stronie internetowej.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna wydawana jest Pacjentowi/ przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej.

Koszty sporządzenia wyciągów, odpisów, kopii ponosi osoba wnioskująca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w DCR .

Do pobrania - wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

^