Kontakt

Mgr Klaudia Siniawska, psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, logopeda.
Rok 2015- 2016. Badania naukowe w ramach pracy magisterskiej prowadzone na pacjentach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przebywających na Oddziale Reumatologii Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji sp. zo.o. w Kamiennej Górze.

Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne u osób chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów
STRESZCZENIE


Celem niniejszej pracy była ocena wybranych aspektów funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego (pamięć operacyjna i krótkotrwała, elastyczność poznawcza, uwaga) u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w porównaniu z osobami zdrowymi. Skoncentrowano się także na określeniu związku pomiędzy poziomem lęku a funkcjonowaniem uwagi oraz pamięci operacyjnej. W badaniu wzięło udział 80 osób, w podziale na dwie grupy badanych: osoby chore na reumatoidalne zapalenie stawów (N= 40) oraz osoby zdrowe (N= 40). Kontroli poddano także takie zmienne jak poziom odczuwanego bólu i rodzaj stosowanych leków (glikokortykosteroidy). Niniejsze badanie wykazało istotne statystycznie różnice międzygrupowe w funkcjonowaniu pamięci krótkotrwałej i operacyjnej, elastyczności poznawczej i uwagi. Osoby z grupy klinicznej wykazują obniżony nastrój, w tym wyższy poziom depresji i lęku oraz cechują się wyższym poziomem odczuwanego bólu. Nie zaobserwowano związku pomiędzy poziomem odczuwanego lęku i bólu a funkcjonowaniem poznawczym.

Cognitive and emotional functioning among people with rheumatoid arthritis


SUMMARY


The aim of the following paper was to find out how do people with rheumatoid arthritis diagnosis function in emotional and cognitive aspects (working and short-term memory, cognitive flexibility, attention) compared to healthy subjects. The study also focused on the correlation between the level of fear and attention and working memory functioning. 80 people took part in the study and were divided into two groups: subjects with a diagnosis of rheumatoid arthritis (N=40) and healthy individuals (N=40). The variables such as the level of experiencing pain and the type of used medicine (glucocorticoids) were also controlled. The following study showed significant differences between groups in functioning of the short-term and working memory, psychological flexibility and attention. People from the clinical group were characterized by worse emotional functioning, including higher level of depression, fear and pain. No correlation between the level of perceived fear and pain and the cognitive functioning was observed.

2018- 2019 (badanie w trakcie)
Mgr Klaudia Siniawska, psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, logopeda.
Lek. med. Małgorzata Kiwińska, neurolog.
Badania naukowe w ramach projektu prowadzonego przez dr Dorotę Stasik we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołeczym SWPS we Wrocławiu.
Temat: Znaczenie anozognozji i zespołu pomijania stronnego dla oceny jakości życia pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu z perspektywy chorych i ich opiekunów

^