Kontakt

Dane szpitala

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji

Spółka z o.o. w Kamiennej Górze

tel. : +48 75 6459 600
fax : +48 75 6459 601

www.dcr.org.pl
e-mail: dcr@dcr.org.pl

NIP: 614-15-30-335
KRS: 0000143957
REGON: 231139207


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wielkość kapitału zakładowego: 15 436 500,00 zł

Numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A. O/ Kamienna Góra,
nr 31 1090 1942 0000 0001 2240 6085

Numer rejestrowy BDO:
000156405

^