Kontakt

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2021 Szpital zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym. Wykaz jednostek realizujących w/w świadczenia dostępny jest na stronie internetowej DOW NFZ, w zakładce "Gdzie się leczyć" .

Lokalizacja : Pawilon IA , parter, liczba łóżek: 25
lekarz nadzorujący : lek. med. Roman Grabowski tel.: (+48) 75 6459 625

Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 649
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 649
Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 625
Informacje / formalności tel.: (+48) 75 6459 625

Zakres świadczonych usług ( w ramach NFZ i odpłatnie)
okresowe lub stałe objęcie opieką:
- osób przewlekle chorych,
- osób kontynuujących leczenie szpitalne (ukończony proces diagnozowania, stan po leczeniu zachowawczym, zabiegu operacyjnym), które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji wymagają całodobowego nadzoru medycznego

W Oddziale nie są leczone osoby z chorobą psychiczną, uzależnieniem, w terminalnej fazie choroby nowotworowej.


Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą na adres Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. J. Korczaka 1a, z dopiskiem: Oddział Opiekuńczo-Leczniczy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Oddziału (Pawilon IA, parter)

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna).

Zasady odpłatności

Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, zaś koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent.

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Oddział opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Oddział ten przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece oraz wymagających nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc trafiać do niego ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału i świadczeń realizowanych odpłatnie udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 tel. 75 645 9625

^