Kontakt

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

odcinek A: Pawilon II, I piętro Liczba łóżek: 105
Ordynator: lek.med. Zofia Kudryńska tel.: (+48) 75 6459 628
Gabinety lekarskie: tel. (+48) 75 6459 643
Dyżurki pielęgniarskie: tel. (+48) 75 6459 626, 627
Sekretariaty medyczne: tel. (+48) 75 6459 629, 644

odcinek B: Pawilon IB, parter Liczba łóżek: 28
Ordynator: lek.med. Olga Wolska tel.: (+48) 75 6459 723
Gabinety lekarskie: tel. (+48) 75 6459 723
Dyżurki pielęgniarskie: tel. (+48) 75 6459 649
Sekretariat medyczny: tel. (+48) 75 6459 666


Korytarz Jadalnia Sala chorych Sala inezyterapii 01 sala kinezyterapii


Zakres świadczonych usług ( leczenie w ramach NFZ i odpłatnie):
- usprawnianie chorych po leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu
- z niedowładami, po przebytych udarach mózgu i urazach centralnego układu nerwowego
- ze schorzeniami neurologicznymi, reumatoidalnymi w okresie remisji
- z zespołami bólowymi na tle schorzeń zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa
- z innymi schorzeniami kręgosłupa i stawów

Przygotowujemy pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Zasady przyjęć

Przyjęcie do oddziałów rehabilitacyjnych odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarzy :

oddziałów :
- urazowo-ortopedycznych
- chirurgicznych
- neurochirurgicznych
- neurologicznych
- reumatologicznych
- chorób wewnętrznych
- onkologicznych

poradni (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych) :
- rehabilitacyjnej
- urazowo-ortopedycznej
- neurologicznej
- reumatologicznej

Dane zawarte na skierowaniu muszą być czytelne i wyraźne. Wymagane jest podanie numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Do skierowania należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, potwierdzającą rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach stacjonarnych, np. kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, opisy zdjęć RTG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni specjalistycznej, itp.

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną może zostać dostarczone listownie lub osobiście do sekretariatów medycznych oddziałów rehabilitacyjnych (pawilon II, parter, w godzinach pracy sekretariatów). Złożona dokumentacja medyczna podlega sprawdzeniu pod względem formalnym. W przypadku zauważenia błędów formalnych - np. brak dokumentacji medycznej potwierdzającej wstępne rozpoznanie choroby, skierowanie wystawione przez niewłaściwą jednostkę, niekompletne dane na skierowaniu - pacjent będzie poproszony o ich poprawienie.

Wstępna kwalifikacja do leczenia w Oddziałach Rehabilitacyjnych dokonywana jest przez lekarzy oddziałów, na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej.

Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta :
- ustalenie kategorii medycznej (pilne, stabilne)
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
- odmowa przyjęcia (np. brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych).

W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjent zobowiązany jest poinformować o tym listownie lub osobiście - wówczas (o ile wyniknie to z kryteriów medycznych) termin przyjęcia zostanie skorygowany lub nastąpi zmiana kategorii medycznej.

O terminie przyjęcia do oddziału rehabilitacyjnego pacjent powiadamiany jest listownie, w sytuacjach szczególnych - telefonicznie.

Ostateczna kwalifikacja przeprowadzana jest przez lekarza oddziału w dniu przyjęcia, po ocenie stanu zdrowia pacjenta. Lekarz decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia chorego do oddziału.

Nie zgłoszenie się w wyznaczonym przez oddział terminie równoznaczne jest z rezygnacją z leczenia.

Odmowa przyjęcia do oddziałów rehabilitacyjnych może wynikać z :
- braku wskazań do leczenia w warunkach stacjonarnych
- braku możliwości prowadzenia rehabilitacji w przypadkach szczególnie ciężkich stanów, których nie można było stwierdzić na podstawie dostarczonej wcześniej dokumentacji medycznej
- istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego, których nie uwzględniono na skierowaniu a wynikają one z aktualnego stanu zdrowia pacjenta

Przyjęcia do Oddziałów Rehabilitacyjnych w wyznaczonym terminie odbywają się w sekretariatach medycznych (Pawilon II, parter) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00.

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziałów i świadczeń realizowanych odpłatnie udzielają pracownicy sekretariatów medycznych od poniedziałku do piątku w godz.8.00- 14.00 tel. 75 645 9644, 629

^
.php