Kontakt

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznych następuje na podstawie pisemnego wniosku.
Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego ( skanu) i przekazana na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów , za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
Osobami uprawnionymi do udostępniania dokumentacji medycznej są pracownicy Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej.

Koszty udostępniania dokumentacji medycznej ponosi podmiot wnioskujący.
Wysokość oraz zasady opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określone są w cenniku DCRO sp. z o.o.
Kopię dokumentacji medycznej, w tym przegranie zabiegu operacyjnego, zdj. rtg sporządza się na pisemny wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego w terminie do 14 dni od zgłoszenia - wniosek do pobrania w sekretariacie medycznym właściwego oddziału oraz na stronie internetowej.

Do pobrania - wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

^