Kontakt

Informacja o funkcjonowaniu w Szpitalu Zespołu Etycznego

Informujemy, że w Szpitalu funkcjonuje Zespół Etyczny powołany do rozwiązywania problemów natury etycznej ( przestrzegania praw człowieka) zarówno pacjentów, jak i pracowników oraz realizacji zadań związanych z wewnętrzną polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną Szpitala w składzie:
lek. med. Marek Wiśniewski- Dyrektor. ds. Medycznych. Rzecznik Prasowy- przewodniczący
Grażyna Walusiak- Kierownik Działu Kadr i Płac- członek
Klaudia Siniawska- młodszy asystent ( psycholog)- członek
Renata Ciemięga- pielęgniarka- członek

Zasady funkcjonowania Zespołu określa Zarządzenie Nr 4/05/2020 Prezesa Zarządu DCRO w Kamiennej Górze z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Etycznego.

^